Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Responsable

En aquelles llicències que requerisquen d'un pagament (per part del departament, servei o centre) o be aquelles amb llicència de Campus limitada (a càrrec del pressupost general de la Universitat), és la persona de la Universitat de València responsable dels codis comptables on es realitzarà la imputació de l'import de les llicències de programari que s'assignen a un usuari o usuària. Ha d'autoritzar el càrrec dels imports amb la seua signatura en la sol·licitud de programari.

Pot ser Degà o Degana, Director o Directora d'Escola, Director o Directora de Servei, Director o Directora de Departament, Director o Directora de projecte d'investigació.

El responsable o la responsable es la persona que ha de signar com a Director o Directora.

NOTA: Recordeu que encara que l'import a compensar siga de 0 € (cas de llicències de Campus limitades) les sol·licituds no poden anar signades pel mateix usuari, excepte que l'usuari siga un càrrec autoritzat segons s'acaba de descriure.

Rev:2018 / 06
Lang.
+Info
Form.:
(ES) Encuesta de satisfacción