Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sol·licitant

És la persona de la Universitat de València que farà ús del programa que s'està sol·licitant i, si cal, únicament pot identificar-se amb l'adreça de correu oficial de la Universitat.

A aquests efectes únicament es consideren oficials les adreces acabades amb els dominis:


Qualsevol altra variant o servidor de correu no estarà reconegut a nivell de llicència i pot provocar l'anul·lació en qualsevol moment i sense previ avís de la llicència corresponent.

En aquelles llicències que requereixen d'un pagament o amb llicència de campus limitada el sol·licitant o la sol·licitant és la persona que ha de signar com a usuari o usuària i no pot signar com a responsable.

Recuerda comprobar como dejas el nivel de acceso a este documento, una vez finalices la edición.