Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual - 

Amb caràcter general, tindrà accés a l'aula virtual d'una assignatura el professorat que conste oficialment en el POD de l'assignatura. Com la responsabilitat de la docència de les assignatures recau en els Dptos. de la

Universitat, serà el Dpto. responsable de la docència del grup qui haurà de conèixer i registrar convenientment aqueixa informació en l'aplicació de POD. En aquesta aplicació és possible, si es considera necessari, donar d'alta a un/a professor/a i assignar-li 0h. de docència per a reflectir la seua relació amb l'assignatura per motius de coordinació (o qualsevol un altre).

Amb caràcter excepcional, i si no fóra possible modificar el POD de l'assignatura, el professorat amb docència en POD i, per tant, amb accés a l'aula virtual d'una assignatura pot autoritzar a accedir a la mateixa a un altre professorat de la UV.

En qualsevol cas, ja que el permís d'accés a l'aula virtual d'una assignatura té com a conseqüència l'accés a dades i materials d'estudiants i professorat, han de ser els responsables docents de l'assignatura (Departament o professorat) els que autoritzen explícitament l'accés a un altre professorat.  


Rev:2018 / 06
Lang.
+Info
Form.:
(ES) Encuesta de satisfacción