Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Administració Electrònica - 

Si al tractar d'accedir a la sol·licitud li torna a la pàgina d'identificació es degut a que n'hi han sol·licituds en les que es necessari identificar-se amb un usuari genèric de la Universitat com a mínim i un usuari de la Seu no pot accedir al tràmit.

Deu elegir el segon nivell i introduïsca les dades amb les quals accedeix a la seua intranet: el seu nom d'usuari (equival al nom situat a l'esquerra de @ del seu correu electrònic de la UV) i la contrasenya associada al mateix.