Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aula Virtual -

El Servei d'Estudiants i el servei de RRHH-PDI han establit criteris referent a la gestió de les assignatures de Màster . 

El  Servei d'Estudiants va remetre un document amb instruccions en les quals entre altres qüestions, s'indica com donar d'alta a membres en l'Aula Virtual.

En l'escrit queda clar, que per defecte, només accediran a l'Aula Virtual d'una assignatura aquells professors que tinguen assignada docència en aquesta assignatura. Per tant, si el professor d'una assignatura considera convenient que terceres persones puguen accedir a l'entorn de gestió de la seua docència, i a la informació docent generada en ella pels seus estudiants, ha de ser propi professor qui, sota la seua responsabilitat, autoritze l'accés d'aqueixes persones.

Per a açò, ha d'utilitzar els mecanismes disposats en la pròpia Aula Virtual.

En aquells casos particulars d'assignatures sense professorat registrat en POD (per ser tot el professorat extern) és necessari seguir els mecanismes establits a tal fi des del Servei de RRHH-PDI. 

En aquests casos, d'acord amb la instrucció que aqueix servei va enviar als centres, s'ha de sol·licitar a Servei de RRHH-PDI que incorpore personal de la UV a aquestes assignatures (generalment al Director del Màster). 

Aquest personal, una vegada incorporat al POD ja tindrà accés a l'Aula Virtual i haurà d'actuar respecte a l'alta de professorat extern (o propi) en Aula Virtual tal com s'indica en les instruccions del Servei d'Estudiants.

Si en el cas d'aquest Màster concret, es considera que determinades persones han d'accedir a l'Aula Virtual de totes les assignatures, la forma d'actuar és dirigir-se a tot el professorat de màster, que és responsable dels seus espais en Aula Virtual, perquè autoritze a aquestes persones a accedir a les seues assignatures.