Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataDescripció del servei

L'entorn d'Aules descriu el servei de manteniment remot de les aules docents i d'accés lliure  gestionades en el domini Aules.

Aquest servei permet mantenir aplicacions i sistema operatiu dels ordinadors d'aquelles aules que s'hi acullen, utilitzant un Active Directory per a configurar les polítiques d'ús i un servidor RIS per a la instal·lació remota de les imatges dels PC. L'àmbit d'aplicació està restringit a PC amb sistema operatiu Windows XP. Els equips han de complir uns requeriments mínims.

Les aplicacions que s'instal·len en el domini Aules han de comptar amb la llicència d'ús corresponent, i en el formulari de sol·licitud d'instal·lació d'una aplicació és imprescindible emplenar l'apartat corresponent.

L'ús d'alguns recursos del sistema operatiu està restringit per evitar usos inadequats; no obstant això, és possible estudiar canvis dels permisos en casos singulars per a usos específics que ho necessiten.

Les peticions d'instal·lació de les aplicacions i les incidències de funcionament d'equips i aplicacions es tramitaran mitjançant una sol·licitud al CAU utilitzant les entrades corresponents a Aules Informàtiques.

FAQ's Aules informàtiques de la UV


Rev:2019 / 10
Lang.
+Info
Form.:

(ES) Encuesta de satisfacción

Instal·lació de programari

Les aules d'informàtica de la Universitat de València es gestionen de forma centralitzada d'acord amb la programació semestral que els centres, departaments i serveis preparen abans de cada període lectiu.

Actualment hi ha més de 800 aplicacions instal·lades en les diferents aules. Açò pot portar a conflictes entre programes i/o versions que requerisquen d'un treball addicional per a fer-les funcionar.

Per a millorar la gestió de les diferents aules s'estableixen les següents normes:

 • Obrir dos períodes exclusius de sol·licituds d'instal·lació de programari:
  • Primer semestre: de l'1 fins al 30 de juny.
  • Segon semestre: de l'1 fins al 31 de desembre.
 • Les versions de programari es mantindran estables tot el curs per a facilitar que els exàmens es realitzen amb la mateixa versió que la docència.
 • Qualsevol decisió sobre el canvi de programes i/o versions ha de ser consensuada i autoritzada pel centre, departament o servei responsable de l'aula, excepte en els casos en què la falta de suport per part del fabricant obligue al canvi.
 • Al llarg del curs només s'atendran avaries puntuals.

La sol·licitud d'instal·lació i actualització del programari que es fa cada semestre deu realitzar-se mitjançant un escrit únic per part del responsable de l'aula (deganat o administració del centre) amb una única sol·licitud via:

https://solicitudes.uv.es/sol/mason/selfservice/uv/solicitud_aulassoftware.html

No s'admetran un altre tipus de peticions. En aularis compartits la funció de coordinació li correspon a la unitat de campus corresponent.

La preexistència de qualsevol programari en un curs no garanteix que aqueix mateix programari es mantinga instal·lat el següent curs si no s'inclou explícitament en els llistats del centre que se'ns subministra.

Procediment de reserva

Les reserves es faran a través de la Secretaria Virtual (http://secvirtual.uv.es). S'hi pot accedir també des de la passarel·la web http://correo.uv.es.

Incidències informàtiques en les aules

En cas de detectar algun problema o incidència informàtica, l'alumnat es dirigirà al responsable de l'aula, que comunicarà la incidència a través de http://solicitudes.uv.es, mentre que el docent seguirà el procediment següent:

Si la incidència és de maquinari de l'equip (ratolí, monitor, teclat, etc.) caldrà entrar a http://solicitudes.uv.es i triar la sol·licitud denominada Incidències microinformàtiques, mentre que si es tracta d'un problema amb el programari o amb programes instal·lats, se seleccionarà la sol·licitud Aules/Laboratoris informàtics en la mateixa aplicació i es polsarà en Incidències.

Relació d'aules informàtiques dels diferents campus

Burjassot

Blasco Ibañez

Tarongers

 • Facultat de Químiques
 • Facultat de Farmàcia 
 • Facultat de Biològiques
 • Facultat de Físiques
 • Facultat de Matemàtiques
 • Biblioteca de Ciències.
 • Filología 
 • Filosofía 
 • Fisioterapia 
 • Geografía i Historia 
 • Infermería 
 • Magisteri 
 • Medicina 
 • Odontología
 • Psicología.
 • Aulari Nord
 • Aulari Sud