Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Identifica't en l'aplicació de matrícula amb el teu NIF (o la identificació que vas utilitzar per a la preinscripció de la GVA), data de naixement i una nota de les dues d'accés a la Universitat o a la titulació específica.

Entrar a l'aplicació
Llegeix la nota legal al peuINFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PER AL PROCÉS DE MATRÍCULA

Les dades personals subministrades en aquest procés de matricula s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de matrícula així com dur a terme la gestió acadèmica i administrativa dels expedients d'acord amb les funcions i competències conferides a les universitats en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

La Universitat de València, les seves fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Tot això sense perjudici del dret a reclamar davant l'autoritat de control competent.

Més informació en https://www.uv.es "política de privacitat".

Javier Plaza Penades
Delegat per a la Protecció de Dades
Ed. Rectorat
Av. Blasco Ibáñez, 13
VALÈNCIA 46010
lopd@uv.es

Per a més informació pot consultar la política de privacitat completa ací.

TRANSPARÈNCIA I DRET A LA INFORMACIÓ EN LA RECOLLIDA DE DADES


1.- Dades del Responsable

Universitat de València - Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez 13
46010 València
lopd@uv.es

2.- Finalitats i base jurídica del tractament
2.1. Tractaments amb caràcter obligatori d'acord amb la Llei.

Les dades personals subministrades en aquest procés de matricula s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud de matrícula així com dur a terme la gestió acadèmica i administrativa dels expedients d'acord amb les funcions i competències conferides a les universitats en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, així com les que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la tramitació de procediments electrònics.

Així mateix, haurà d'aportar-se una fotografia amb caràcter obligatori. Aquesta fotografia s'utilitzarà exclusivament per a l'emissió i renovació del carnet d'estudiant universitari i en aquells entorns vinculats a la gestió acadèmica i a la prestació del servei públic d'educació superior com l'aula virtual i la secretaria virtual. Podrà procedir-se al seu canvi presencialment davant el centre on l'estudiant es trobe matriculat.
A més a més es preveuen les comunicacions de dades obligatòries indicades a l'apartat A de la secció «4.Destinataris de les dades personals», d'aquest document per a les finalitats i amb la base jurídica que allí s'assenyala.


2.2 Tractaments de dades amb el consentiment de la persona matriculada.

Es recolliran dades amb el consentiment de les persones matriculades en els següents supòsits:

 • Participació en el Programa de Mentorització «Entre Iguals».
 • Les comunicacions de dades descrites a l'apartat B de la secció «4.Destinataris de les dades personals», d'aquest document per a les finalitats i amb la base jurídica que allí s'assenyala.


3.- Procedència de les dades

La Universitat de València tractarà les dades proporcionades per l'estudiant així com les procedents dels sistemes d'informació de les següents administracions públiques:


 • Les dades dels i les estudiants de primera matrícula, s'obtindran en processos de preinscripció i/o trasllat d'expedient des de l'Administració autonòmica amb competències educatives.
 • En cas de modalitats de matrícula amb reducció de taxes (família nombrosa, discapacitat, violència de gènere, víctimes del terrorisme, etc.) podran obtenir-se de l'Administració corresponent d'acord amb els procediments previstos per a l'administració electrònica.


4.- Destinataris de les dades personals
A.-Comunicacions de dades obligatòries.

En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la formalització de la matrícula s´informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents:

A1.- Amb motiu de la prestació de servicis d'educació superior d'acord amb Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre es podran comunicar dades a:


 • Ministeri d'Educació i Ciència, i Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de les seues competències.
 • Altres universitats nacionals o estrangeres en el marc del desenvolupament de la titulació.
 • Agència Nacional d´Avaluació de la Qualitat i Acreditació, entitats nacionals o autonòmiques equivalents i institucions europees amb competència per al desenrotllament de tasques relacionades amb l´avaluació certificació i acreditació de la qualitat de les Universitats espanyoles en els termes que preveuen les lleis.
 • Empreses, fundacions i entitats que perseguisquen finalitats de gestió, promoció i realització de pràctiques obligatòries que formen part del currículum de la titulació matriculada.

A2.- Per a l'execució del pagament autoritzat durant el procés de matrícula:


 • Entitats financeres per al pagament de taxes acadèmiques: Banco de Santander.

A3.- Per a la gestió de situacions de riscs, accidents o similars d'acord amb la legislació aplicable:


 • Entitat asseguradora titular de la gestió de l'Assegurança escolar.
 • Serveis sanitaris en cas d'urgència mèdica.
 • Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

A4.- Per al compliment de deures legals de col·laboració.


 • Forces i Cossos de Seguretat, Ministeri Fiscal, jutges, tribunals i Autoritats Independents en exercici de la seua funció.

A5.- Per a la prestació de serveis a la Universitat de València.


 • ADEIT. Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València.
 • Fundació General de la Universitat de València.
 • Banco de Santander.
 • CASVA SEGURIDAD.

B.-Comunicacions de dades amb consentiment previ de la persona interessada (art. 11.1 Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal).
B1.-Generals.


 • Empreses, fundacions i entitats que perseguisquen finalitats de gestió, promoció i realització de pràctiques voluntàries.
 • Empreses, fundacions i entitats que perseguisquen finalitats de promoció de l'ocupació o inserció professional amb consentiment exprés del titular.
 • Departaments, instituts d'investigació, unitats d'investigació i personal docent i investigador de la Universitat de València per a la realització d'estudis i investigacions científiques amb consentiment exprés del titular.
 • Empreses, fundacions i entitats que oferisquen avantatges i descomptes per als membres de la comunitat universitària per mitjà de convenis amb tercers que requerisquen validar la condició d'estudiant del beneficiari a petició d'aquest.

B2.-PROGRAMA ENTREIGUALS

Entreiguals és un programa de mentorització universitària mitjançant el qual es posa en contacte als nous estudiants amb estudiants de cursos superiors (mentors i mentores). Si has consentit la cessió de les teues dades a aquest programa t'informem del següent:


 • Seràs inclòs en el programa únicament si així ho sol·licites bé directament a un mentor o mentora, ben confirmant mitjançant la secretaria virtual.
 • Les teues dades (nom, cognoms i correu electrònic) seran utilitzats pels mentors i mentores amb la finalitat de posar-se en contacte amb tu. La Universitat de València no es fa responsable de qualsevol dada addicional (Ex.: Telèfon) que es proporcione als mentors o mentores.
 • A la fi del programa se't sol·licitarà l'elaboració d'uns qüestionaris d'avaluació del programa i les mentores i mentors, garantint l'anonimat d'aquests.

C.-Per a la tramitació de procediments d'administració electrònica.

- Comunicació amb altres administracions, com ara l'Agència Espanyola d'Administració Tributària o les competents en matèria de benestar social, per a l'obtenció d'informació personal per al procés de matrícula.


5.- Termini de conservació de les dades

La Universitat de València conserva les dades de naturalesa acadèmica per a la integració i acreditació de l'expedient acadèmic sense límit de temps, llevat que la llei dispose una altra cosa.

En la resta de casos, com ara l'emissió de carnets, la confirmació d'una dada en convenis de consum, i en general totes aquells amb caràcter voluntari en aquest document les dades es tractaran per al temps imprescindible i es conservaran un mínim de tres anys pel que fa a la prescripció de responsabilitats jurídiques:

SupòsitTermini
 Programa de Mentorització «Entre Iguals». Durant la permanència en el programa.
 Pagament de taxes acadèmiques. Fins a l'extinció de les obligacions legals vinculades amb el pagament.
 Assegurança escolar. Durant la permanència com a persona assegurada.
 Serveis sanitaris en cas d'urgència mèdica. Període imprescindible per a la prestació d'ajut.
 ADEIT. Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València. Període de la prestació a la Universitat.
 Fundació General de la Universitat de València. Període de la prestació a la Universitat.
 Banco de Santander. Període de la prestació a la Universitat.
 CASVA SEGURIDAD. Període de la prestació a la Universitat.
 Realització d'estudis i investigacions científiques amb consentiment exprés del titular. Període planificat al projecte o memòria d'investigació.


6.- Exercici de drets

Els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposar-se al seu tractament, així com el dret a la portabilitat de les seues dades podran exercir-se mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des de direccions oficials de la Universitat de València (@alumni.uv.es), o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau de la documentació acreditativa de la seua sol·licitud, dirigit al Delegat per a la Protecció de Dades.

Javier Plaza Penades
Delegat per a la Protecció de Dades
Ed. Rectorat Av. Blasco Ibáñez,13
46010 València
lopd@uv.es


7.- Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

La Universitat de València ofereix un servei de resolució amistosa de conflictes en matèria de protecció de dades i noves tecnologies, que es pot sol·licitar en l'adreça lopd@uv.es, indicant en l'assumpte "resolució amistosa de controvèrsies dades" i explicant el contingut del conflicte, tot ells sense perjudici del dret a reclamar davant l'autoritat de control.


8.- Polítiques de privadesa de la Universitat de València.

Poden consultar-se les nostres polítiques generals de privadesa en
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsable-identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html