Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


En aquesta pantalla veu les dades d'usuari o usuaria i l'adreça d'enviament per a les notificacions.


ATENCIÓ:

És molt important que conserve l'usuari, contrasenya i el compte de correu. La seua adreça de correu serà el canal de comunicació oficial dins de la Universitat de València. El seu usuari és únic dins de la UV, i li permet l'accés identificat a totes les aplicacions i serveis institucionals.