Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataObserva que apareixen els crèdits dels quals t'has matriculat


Desplega els subgrups d'una assignatura punxant el triangle blau

Pots sol·licitar el canvi de grup d'una assignatura si hi ha grups disponibles


Punxa la icona "Canviar grup"

Pots tornar a la pantalla anterior si vols canviar alguna cosa de la teva matrícula o punxar en la icona "Resum Matrícula" per avançar Resum de matrícula

A la pantalla d'RESUM DE MATRÍCULA tens la distribució d'assignatures i el nombre de crèdits matriculats


I