Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Quantes llicències puc sol·licitar?


Depenent de la vinculació amb la Universitat:

  • Estudiants: Una única llicència per cada producte per a ús docent en un únic ordinador personal.
  • PDI/PAS: Una llicència per cada producte per a ús docent, en cada ordinador del qual és responsable.

NOTA: Els ordinadors d'aules, laboratoris i despatxos únicament poden disposar de llicències sol·licitades per PAS/PDI.