Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sí. No s'apliquen les 6 convocatòries en cas que et quede pendent el 15% o menys dels crèdits del teu pla d'estudis per a acabar la carrera.

També, en el cas de l'existència d'una causa personal justificada que poguera haver influït en el rendiment (malaltia greu o una altra causa de força major). És competència del degà/a, la decisió sobre la situació, havent de sol·licitar-ho amb la justificació corresponent.